Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego reprezentuje klientów w sprawach obejmujących prawo cywilne.

Zajmujemy się między innymi:

 • sporządzanie opinii prawnych związanych z prawem cywilnym,
 • obsługą prawną spraw związanych z nieruchomościami, w tym w szczególności:
  • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
  • pomoc prawna przy zasiedzeniu, eksmisji i ustanowieniu służebności,
  • umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,umowy o roboty budowlane,
 • obsługą prawną spraw związanych z dziedziczenie, w tym w szczególności:
  • nabycia i podziału spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku, zachowek,
  • odrzucenie spadku,
  • podważenie testamentu,
  • zabezpieczenie spadku,
  • przygotowanie testamentów w różnych wariantach – testament zwykły, testament z zapisem windykacyjnym, testament z podstawieniem, testament obejmujący pozbawienie prawa do zachowku (wydziedziczenie);
 • obsługą transakcji, w tym:
  • zabezpieczanie, negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie projektów umów,
 • dochodzeniem i windykacją należności, sprawami związanymi z długami i zobowiązaniami, w tym:
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
  • windykacja należności,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę,
  • postępowań egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych),
  • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi,
  • obsługa prawna obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • obsługa postępowań egzekucyjnych,
 • ochroną dóbr osobistych – postępowanie przed sądem oraz pomoc w przypadku ugodowego zakończenia konfliktu;
 • sprawami dotyczące ubezwłasnowolnienia;
 • sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • obsługą spraw sądowych obejmujących prawo cywilne przed sądami wszystkich instancji, tym przed Sądem Najwyższym,
sprawy cywilne prawo cywilne adwokat łódź