Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych. W imieniu naszych mocodawców uzyskujemy należne świadczenia od ubezpieczycieli oraz sprawców wypadków.

W wyniku wypadku komunikacyjnego po stronie poszkodowanego powstaje roszczenie o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia do sprawcy, zwykle pokrywane przez jego ubezpieczyciela. Niekiedy istnieje możliwość uzyskania renty z tytułu zwiększonych potrzeb finansowych.


Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe ma na celu naprawienie szkody materialnej i majątkowej. Obejmuje ono wszelkie koszty, które nastąpiły w konsekwencji wypadku. Koszty takie to na przykład koszty leczenia, pobytu w szpitalu, zakupu leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego, koszty naprawy uszkodzonego mienia (np. pojazdu) czy wynajmu samochodu zastępczego. Niekiedy zachodzi możliwość wystąpienia o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści spowodowanych wypadkiem.

Zadośćuczynienie

W przypadku szkody osobowej, niezależnie od odszkodowania, istnieje również możliwość zgłoszenia roszczeniem w zakresie zadośćuczynienia. W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienie nie ma na celu naprawy powstałej szkody, ale zrekompensowanie doznanej krzywdy. Krzywda taka, choć trudna jest do zmierzenia, obejmuje takie doznania jak ból, stres, cierpienia fizyczne i psychiczne (w tym stany lękowe, depresję), dyskomfort, stres. Przy wyliczeniu kwoty zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę ogół cierpienia, stopień uszkodzenia ciała, przebieg leczenia, a także dalsze konsekwencje wypadku, takie jak stres pourazowy.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jeśli w wyniku wypadku doszło do obrażeń ciała lub trwały rozstrój zdrowia skutkujących zwiększonymi potrzebami występującymi w dłuższym czasie, obowiązujące przepisy prawa dają możliwość wystąpienia do sprawcy z wnioskiem o ich pokrycie poprzez świadczenie o nazwie renta. Jeśli sprawca wypadku był ubezpieczony, koszty renty ponosi ubezpieczyciel.