Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego reprezentuje klientów w sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi. Bez względu na to, na jakim etapie jest sprawa i jaki jest Twój status procesowy, czy jesteś podejrzewany, oskarżony, zatrzymany, natychmiast powinieneś uzyskać kontakt z profesjonalnym obrońcą.

Posiadanie narkotyków i nie tylko

Typowe sytuacje, z jakimi mają do czynienia nasi klienci to oskarżania o:

  • posiadanie narkotyków;
  • wprowadzanie do obrotu narkotyków, udział w takim obrocie;
  • wytwarzanie, przerabianie lub przetwarzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • wyrabianie, przechowanie, zbywanie lub nabywanie przyrządów służących do produkcji narkotyków;
  • przemyt narkotyków czyli wywożenie z kraju lub przywożenie do kraju narkotyków;
  • udzielanie odpłatne lub nieodpłatne narkotyków innej osobie.

Podejrzany o przestępstwo narkotykowe

Status oskarżonego lub podejrzanego o popełnienie przestępstwa narkotykowego to poważna sprawa, zagrożona wysoką karą pozbawienia wolności. Prawo przewiduje surowe sankcje za tego rodzaju czyny, w szczególności, jeśli zostały popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub dotyczą znacznej ilości środków odurzających.

Oskarżony w sprawie narkotykowej

Jeżeli zostałeś więc oskarżony o posiadanie, dostawę lub obrót środkami odurzającymi, powinieneś jak najszybciej uzyskać pomoc doświadczonego w tych sprawach adwokata. Jeśli zostałeś zatrzymany, wiedz, że przysługuje Ci konstytucyjnie gwarantowane prawo do obrony. Bezwględnie musisz zażądać kontaktu z adwokatem oraz oświadczyć, że chcesz być przesłuchany tylko w obecności ustanowionego przez siebie obrońcy.

Zatrzymany w związku ze sprawą narkotykową

Jeśli zostałeś zatrzymany w związku ze sprawą narkotykową, sposób składania wyjaśnień ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Obecność adwokata jest w tym przypadku absolutnie konieczne do zapewnienia należytej obrony.

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków i przestępstwa narkotykowe

Wysokość kary za przestępstwa narkotykowe, w tym posiadanie narkotyków, określają przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jaka kara grozi za handel narkotykami

Wysokość kary za przestępstwa narkotykowe, w tym posiadanie narkotyków, określają przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepis Art. 59 stanowi:

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
3. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Najwyższa kara grozi za szeroko rozumiany handel narkotykami, w ustawie określany jako „udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”, co oznacza po prostu materialny zysk w zamian za udostępniony narkotyk. Warto podkreślić, że „korzyść majątkowa” nie musi być w formie pieniężnej. Równie dobrze może to być „korzyść osobista” lub umorzenie długu. W przypadku udzielenia narkotyku osobie małoletniej, przestępstwo kwalifikowane jest jako zbrodnia i kara jest jeszcze surowsza.

Ile kosztuje adwokat w sprawie narkotykowej

Honorarium adwokata każdorazowy ustalane jest indywidualnie i jest zależne od okoliczności konkretnej sprawy.