Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego reprezentuje klientów w sprawach obejmujących prawo własności intelektualnej – prawa autorskiego, własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji w dziedzinach artystycznej, naukowej, literackiej oraz przemysłowej.

Działania podejmujemy na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Do zagadnień obejmujących zwalczanie nieuczciwej konkurencji, którymi zajmuje się kancelaria należą:

  • tworzenie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów cywilnoprawnych z postanowieniami zabezpieczającymi własność intelektualną, tajemnice i know-how przedsiębiorstwa;
  • opracowywanie umów o zakazie konkurencji,
  • opiniowanie zgodności z przepisami reklam i ogłoszeń,
  • tworzenie opinii prawnych dotyczących działań przedsiębiorstw pod kątem zgodności z przepisami Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • opiniowanie i tworzenie klauzul poufności w umowach i dokumentach wewnętrznych, a także regulaminów wewnętrznych ochrony informacji poufnych.

Prawo autorskie

W obszarze prawa autorskiego kancelaria podejmuje się następujących zadań:

  • tworzenie opinii prawnych dotyczących przenoszenia, nabywania i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych,
  • sporządzanie umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie majątkowe oraz innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przenoszących prawa autorskie majątkowe oraz innych umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
  • opiniowanie i dokonywanie analiz porównawczych materiałów reklamowych i dokumentacji odnośnie potencjalnych naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych.

Ochrona własności intelektualnej adwokat