„Prawo niech zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość” J. Tuwim
 
a)pracując jako prawnik w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Zastępstwa Procesowego gdzie reprezentowałem Ministra Skarbu Państwa w sporach sądowych z osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi w sprawach m. in. odszkodowań z tytułu deliktów legislacyjnych, o zapłatę, związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umów prywatyzacyjnych; 
english
polski
© KANCELARIA ADWOKACKA Michał Jakub Piwoński